Rentabiliteit vreemd vermogen

Rentabiliteit Vreemd Vermogen

De rentabiliteit vreemd vermogen of RVV berekenen kan met behulp van een formule.

Wat is rentabiliteit?

Met de rentabiliteit wordt bedoeld, de verhouding tussen de winst en het geïnvesteerd vermogen. Op basis van de rentabiliteit kunnen investeerders bepalen in welk project er geïnvesteerd gaat worden. In de praktijk wordt niet alleen rekening gehouden met de rendement maar ook met het risico dat er gelopen wordt op een bepaalde investering.

De rentabiliteit kan op drie verschillende manieren berekend worden.
Rentabiliteit eigen vermogen         REV
Rentabiliteit vreemd vermogen     RVV
Rentabiliteit totaal vermogen        RTV

Formule Rentabiliteit Vreemd Vermogen

De formule van de rentabiliteit van het vreemd vermogen is als volgt:

Rentabiliteit vreemd vermogen (RVV) = interest / gemiddeld geïnvesteerd vreemd vermogen x 100%

Het kengetal rentabiliteit vreemd vermogen biedt inzicht in de verhouding tussen interestlasten en totaal uitstaande vreemde vermogen. Het zegt welke vergoeding kredietverschaffers verkrijgen in de vorm van interest ten opzichte van het vreemd vermogen voor het ter beschikking stellen van krediet aan een organisatie. De formule die hiervoor gehanteerd wordt is als volgt:

In de formule zie je de nettowinst (winst na belasting) en het gemiddeld eigen vermogen. De nettowinst kun je vinden in de winst- en verliesrekening van een organisatie. Het eigen vermogen kun je vinden in de balans. Het gemiddeld eigen vermogen kun je grofweg bepalen door het eigen vermogen van 1 januari en het eigen vermogen van 31 december bij elkaar op te tellen en vervolgens door twee te delen.

Zowel de winst- en verliesrekening als de balans zijn opgenomen in de jaarrekening van een organisatie. Veel organisatie zijn verplicht om jaarlijkse de jaarrekening te publiceren via de Kamer van Koophandel (Kvk).

Voorbeeld REV berekenen

Eigen vermogen 1 januari 2016 = € 250.000
Eigen vermogen 31 december 2016 = € 300.000
Nettowinst 2016 = € 50.000

Gemiddeld eigen vermogen = ( € 250.000 + € 300.000 ) / 2 = € 275.000,-

€ 50.000 / € 275.000 * 100% = 18%

Er is een rendement op het eigen vermogen behaald van 18 %

Dit betekent dat met iedere € 1,- eigen vermogen € 0,18 is verdiend.

rev berekenen

rev berekenen