Wat is eigen vermogen?

Het eigen vermogen van een onderneming is door de eigenaar of eigenaren in de onderneming gebracht. Dit kan zijn geld (liquide middelen) maar ook activa, voorraad of andere objecten met een waarde voor de onderneming. De volgende formule is van toepassing:

Activa -/- schulden = eigen vermogen

Voorbeeld eigen vermogen

Je ziet in de bovenstaande balans aan de linker kant de “activa” staan en aan de rechterzijde van de balans de “passiva” staan. Het totaal van de activa is € 15.000 (auto + bank), verminderd met de schulden (langlopende en kortlopende) is € 5.000,-. In dit bovenstaande voorbeeld zie je ook dat het eigen vermogen € 5.000,- is. De formule zoals hierboven beschreven is dan ook relatief eenvoudig. Let erop dat de linkerkant van de balans (activa) gelijk is aan de rechterzijde van de balans (passiva).

DE BALANS IS ALTIJD IN EVENWICHT!

In het voorbeeld kan de eigenaar van de onderneming € 5.000,- hebben ingebracht in de onderneming en dit op de bank hebben gestort, hierdoor is het eigen vermogen toegenomen.
Eigen vermogen BV

Het eigen vermogen bij een besloten vennootschap (BV) wordt gevormd door aandelen(kapitaal) en de reserves. Bij de oprichting van een BV zullen één of meerdere aandeelhouders een x bedrag in de onderneming storten. Dit is het aandelenkapitaal. Als een BV in de jaren na oprichting, winst gaat maken wordt dit toegevoegd aan de reserves.

Het is ook mogelijk om de behaalde winsten uit een BV te halen. Dit wordt gedaan door een dividenduitkering aan de aandeelhouder(s).

Eigen vermogen eenmanszaak

Het eigen vermogen bij een eenmanszaak (of VOF) is de “saldopost” van de balans. De eigenaar of eigenaren van de onderneming kunnen op elk willekeurig moment geld in de onderneming storten of er ook weer uit halen. We spreken dan van privé stortingen en onttrekkingen. NB: Bij een VOF zijn er meerdere eigenaren en zal er in de praktijk afspraken gemaakt zijn, wanneer en hoeveel er uit de onderneming gehaald mag worden.

Als de onderneming winst behaald wordt dit toegevoegd aan het eigen vermogen. Bij een verlies gaat dit van het eigen vermogen af.

Negatief eigen vermogen

Het eigen vermogen van een onderneming kan ook negatief worden. Om dit duidelijk te maken hebben we een voorbeeld hieronder opgenomen.
Voorbeeld

Je ziet een balans per 31 december 2014. In 2015 gaat het niet heel goed met de verkopen van de onderneming en er wordt een verlies van € 10.000,- gerealiseerd. Dit verlies wordt in mindering gebracht op het eigen vermogen waardoor het per 31 december 2015 negatief wordt. Dit betekent dat de boekwaarde van de activa lager zijn dan de schulden van de onderneming.

In het voorbeeld zie je dat de auto een boekwaarde heeft van € 10.000,-. In werkelijkheid kan deze auto € 20.000,- waard zijn (actuele waarde). Dit betekent dus dat een onderneming met een negatief eigen vermogen er niet ALTIJD ZEER slecht voor staat. Echter mag het duidelijk zijn dat een positief eigen vermogen gewenst is om financiële tegenslagen op te kunnen vangen. Een hoger eigen vermogen en dus een hogere solvabiliteit zijn een voorwaarde voor een langdurige en gezonde onderneming.